نظر خریداران گرامی

 
  • آقا حسین میرزایی

    از خریداران عمارت نیارش 5 بوده و از پیشروی روزانه پروژه رضایتمندم

  • آقا جواد عباسی

    از تیم نیارش نهایت تشکر را دارم که در زمان مقرر واحد های مارا تحویل دادند .