پس از استان یزد ، شرکت در تاریخ 1397/10/11 پروژه های خود را در استان قم آغاز نموده و تا کنون پروژه های متعددی از قبیل عمارت های نیارش 4 ، نیارش 5 ، نیارش 6 و پروژه کلهری را اجرا نموده که در ادامه میتوانید اطلاعات هر یک از مجموعه های معرفی شده را ملاحظه بفرماییدپروژه های استان قم

۳۳۳۳۱۱۱۱۱۱۱۱
عمارت نیارش 4
۱۳۳۳۴۴۴
عمارت نیارش 5
gtr
عمارت نیارش 6
۳۲۲۲۲
پروژه کلهری


اعضای هیئت مدیره
گواهینامه های حقوقی شعبه قم


راه های تماس و مشاوره رایگان