می 3, 2020

برش و خم میلگرد جهت جوش دادن به صفحه ها

پیشرفت پروژه آپارتمانی نیارش ۵ بدون حتی یک روز وقفه     خم کردن میلگرد ها خم کردن میلگرد : تمامی میلگرد ها باید به صورت […]