شعبه استان قم

شرکت ساختمانی نیارش گستر در سال 1393 در استان یزد شرو.ع فعالیت نمود و در سال 1396شعبه استان قم خود را با احداث پروؤه های عمارت نیارش 4 و 5 اغاز نمود